• Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund
 • 43451230
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

ALBERTSLUND LILLESKOLE

SFO 30747783

Profil

Pædagogiske principper

Vestegnens eneste lilleskole - den korte version

 
Skolen blev oprettet under friskoleloven af en gruppe forældre i 1967, som en reformpædagogisk, forældrestyret og tryg holdningsskole baseret på et humanistisk og demokratisk grundsyn. Dialogen, det forpligtende fællesskab, nærværet og skoleglæden udgør med undervisningens høje faglighed og kreativitet et vedvarende og udviklingsorienteret alternativ til andre skoleformer.

Skolen har ét spor fra 0. – 9. klasse med ca. 22-24 elever i hver klasse opdelt i 3 teams. Alle kender alle, og børnene lærer at anerkende andre, stå ved sig selv og være ordentlige ved hinanden og vores ting – godt hjulpet på vej af forældrenes engagement i skolens dagligdag; det praktiske arbejde, organisationen og den pædagogiske retning.
 
En fri skole

Lilleskolerne tilhører de frie grundskoler og er underlagt friskoleloven og undervisningsministeriet. En fri skole er en selvejende institution, som staten giver tilskud til.

De frie grundskoler hviler på mindretalsretten og forældreretten dvs. retten til at have holdninger og opdrage sine børn efter disse, dog afgrænset af forpligtelsen på demokrati, folkestyre og fremme af barnets personlige udvikling samt faglige slutmål.
En fri skole har:
 • Økonomisk frihed – må frit disponere, dog forsvarlig forvaltning i fht. statens tilskud
 • Pædagogisk frihed – må frit vælge metoder mm.
 • Holdningsfrihed – må frit praktisere særlige religiøse eller politiske holdninger
 • Ansættelsesfrihed – må frit ansætte efter holdninger og funktioner fx ikke uddannelseskrav
 • Elevfrihed – må frit optage de elever, skolen ønsker i hht. Skolens egenart
Undervisningen skal "stå mål med" undervisningen i folkeskolen, og såfremt skolen ikke har udarbejdet egne del- og slutmål følges folkeskolens trin- og slutmål. Skolen er kun forpligtet af folkeskoleloven og kommunen for så vidt det fremgår af undervisningsministeriet, friskoleloven eller anden almen lovgivning.
Forældrestyret betyder, at skolens samlede forældrekreds på GF er øverste myndighed og har valgt bestyrelsen til at varetage den overordnede ledelse. Bestyrelsen har ansat skolens ledelse til at varetage den daglige ledelse og skolens leder er jf. Friskoleloven ansat som pædagogisk leder.
Skolens historie, værdigrundlag, vision og politikker bliver til i vekselvirkningen mellem samfundets strømninger, forældreforventninger og skolens egenart og mellem dialog- og beslutningsrum.
Den største værdi udgøres af de processer, hvorunder de er blevet til og af de tolkninger, de efterfølgende vil afstedkomme i relationen til den daglige praksis.
 
Hvor der er rart at være, er det let at lære

Lilleskolens pædagogik baseres på, at mennesker lærer bedst, når de trives og er aktive i læringen. Vi er ikke ens, men jo flere kompetencer, færdigheder og kundskaber vi tilegner os, des bedre rustes vi til livet som samfundsborgere og mennesker. Derfor prioriterer vi lejrskole-, teater- og projektorienterede forløb, så eleverne lærer kreativ problemløsning, samarbejde, differentierede arbejdsformer, sammenhæng mellem færdigheder og funktion, teori og praksis, proces og produkt – og at lære.

Vort læringssyn afspejler blandt andre begreber som "learning by doing" (John Dewey), Mangesidig Intelligens (Howard Gardner), Zonen for nærmeste udvikling (Vygotskij) og den mere strukturerede virksomhedspædagogik. Læringen skabes inde i det enkelte barn og i samarbejdet med andre. 
 
Førende eksperter og politikere fremfører, at Danmark - i den globale uddannelseskonkurrence - bør satse på netop de kompetencer, som vores elever udvikler allerede fra skolestart; innovation, projektarbejde, teamwork, fleksible arbejdsformer, grundlæggende færdigheder og almen viden. Men vigtigere er det at få et godt liv som menneske og at kunne bidrage til et godt samfund.

Evaluering af kvalitet

Løbende kvalitetskontrol 

Det påhviler forældrene at holde tilsyn med, at skolen giver en undervisning, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette gøres i praksis ved at forældrekredsen vælger en ekstern tilsynsførende for højst 4 år ad gangen.
Hvert år får vi besøg af den eksterne tilsynsførende, der på vegne af forældrekredsen vurderer undervisningen på skolen. Den tilsynsførende udarbejder og tilsender os en rapport.
Forældrenes almindelige, interne tilsyn opfyldes i kraft af deltagelse i skolens almindelige liv og dagligdag og varetages typisk af FRU.

Skolens indsatsområder

Overordnet prioriteres, at eleverne lære at lære, at samarbejde og opnår såvel dannelse som færdigheder. Vi prioriterer også:

Læsning: De mindste har fast læsebånd, vi tester alle elever og sætter tidligt ind i indskolingen.
Projekt: Alle klasser/teams arbejder løbende projektorienteret som typisk dækker orienteringsfagene, samt noget dansk og kreative fag.
IT: Er en integreret del af undervisningen som både mål og redskab (især i de større klasser).
Musik: Fællessang, musikundervisning, teater/film, Lilleskolernes Musikfestival.
Lejrskole: Alle klasser tager hvert år på lejrskole. I indskolingen deltager de i Børnefestugen i Albertslund. På mellemtrinnet tager vi til et sted på Sjælland. I 6. og 7. er de på fælles friluftstur og i 8. og 9. på sprog-/kulturstudieture. 8. og 9. klasse deltager i slutningen af skoleåret på Lilleskolernes Musikfestival sammen med de andre store elever fra landets lilleskoler.
Teater og film: 0.-5. laver teater og 6.-9 laver film eller teater. Det spænder lige fra ’Folk og røvere i Kardemommeby’ til ’Odysseen’ og fra cabaret til eksperimenterende hjemmeproduktioner.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Dagligdag og årets gang

Undervisningens base er klasserne, men der undervises dagligt på tværs i det team, hvor den enkelte klasse hører til.  Undervisningen frem til frokost er organiseret i "bånd".
 
2 gange om året har vi fællesemneuge, hvor alle klasser på tværs arbejder sammen i grupper. Emner kan f.eks. være ’Olympiade’ og ’Minisamfund’.

Efterår og forår tester vi alle vore elever i de basale færdigheder; læse, skrive, stave, regne, så vi sikrer et højt niveau efter landsstandard og kan justere undervisningen.
 
Alle elever er ude hvert frikvarter (15+30 minutter) året rundt uanset vejret. De største får dog lov til at fortsætte frokosten lidt længere.
 
Alle klasser spiser sammen med deres klasselærer, så dagen kan rundes og man kan snakke sammen.
 
Traditioner
 • Første skoledag er særlig både i klasserne og salen. Især for 0., der har deres allerførste skoledag og 6., der rykker op i overbygningen og over i Hivde Hus
 • Før jul tager de mindste i Herstedøster Kirke for at opleve en julegudstjeneste sammen.
 • Til juleafslutningen samles elever, forældre og lærere i de respektive klasser til julehygge, hvorefter alle samles til fælles sang og lysfest.
 • Ved afslutning af Minisamfund holder vi ”byfest”, hvor forældrene inviteres.
 • Hver klasse opfører hvert år en teater- eller filmforestilling for forældre og andre.
 • SFOen har i løbet af året forskellige fester og aktiviteter fx afslutningsfest for 3. klasse.
 • Til sommerfesten er der boder, optrædener samt grillfest for alle.
 • Næstsidste skoledag er der dimissionsfest for 9. klasse og deres forældre og lærere. Forældrene arrangerer og skolen giver et mindre bidrag og en gave til hver elev.
 • Sidste skoledag er den store afslutning og står selvfølgelig i afgangsklassens tegn; vi har vandkamp i gården og 9. kaster karameller og slår (?) de ansatte i fodboldkamp.

Året igennem er der masser af andre arrangementer; klassefester, forældrefester og caféaftener. For ikke at nævne lejrskoler, Børnefestuge, rollespil, Musikfestival – men så kan vi jo blive ved...

Evt. særlige undervisningstilbud

Specialundervisning

Skolen afsætter ca. 21 ugentlige lektioner til elever med indlæringsvanskeligheder og som forebyggende indsats. Vi har fokus på læsning, da læsefærdighed indgår som redskab i stort set alle skolens fag og på mange af livets områder i øvrigt.

Størstedelen af timerne er integreret i indskolingens undervisning, hvor der indgår en specialundervisningslærer med henblik på elevernes sproglige udvikling og læsning. Her sættes ind, så vi får hjulpet alle på vej. Inden udgangen af 2. klasse er målet, at vi enten har fået hjulpet udviklingen tilstrækkeligt igang eller at vi kan videregive viden og metoder til mellemtrinnet, hvor eleven fortsætter.

På mellemtrinnet er der i nogle af dansktimerne ekstra lærerressourcer integreret i undervisningen med særligt fokus på elever, der har vanskeligheder.

Fra 6. og op afsættes ikke ekstra ressourcer. Vi betragter skoleforløbet som en sammenhæng og elever, der har gået her fra start har fået den hjælp vi har mulighed for at give. Det er væsentligt, at elever med vanskeligheder bliver hjulpet tidligt - og at de selv lærer at arbejde med deres vanskeligheder og værdsætte deres egne fremskridt.

Elever, der er ordblinde får en IT-rygsæk og kursus i at anvende den.

Klassepædagoger 0.-3. klasse

Fra 0. til 3. klasse er tilknyttet en pædagog cirka 10 lektioner om ugen pr. klasse i snit. Formålet er at hjælpe eleverne med at lære at gå i skole; indgå i fællesskabet og følge  rammer og rutiner og dertil sparre med lærerne om eleverne; klasser, grupper og enkeltbørn og se dem fra et helhedsperspektiv med kendskabet fra SFOen. Klassepædagogen fra 2. er således med til at overlevere til den nye klasselærer i 3. klasse og teamet på mellemtrinnet.